Menu / szukaj

Projekty biblioteczne


Biblioteka szkolna prowadzi warsztaty i projekty czytelnicze mające na celu zachęcenie uczniów do bycia świadomym czytelnikiem. Obcując z książką stajemy się nie tylko czytelnikami, ale i artystami. Tworzymy nasze małe dzieła sztuki wzorując się na treściach pochodzących z literatury. Nasz ośrodek we współpracy z Zespołem Szkół nr 21 prowadzi warsztaty czytelnicze pt. Czytam – otwieram kolejne drzwi.


 

CZYTAM – OTWIERAM KOLEJNE DRZWI


Cykl zajęć czytelniczo – plastycznych z elementami biblioterapii

 

Dziewczęta z MOS nr 2 we Wrocławiu oraz uczniowie klasy IV (dzieci z porażeniem mózgowym) Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu, ul. P. Ignuta 28.

Prowadzący: Kinga Muszyńska – Pasowicz, Edyta Wardzała, Aleksandra Charlikowska, Elżbieta Fedro

Cele ogólne

 • promowanie czytelnictwa wśród młodzieży
 • kształcenie postaw prospołecznych

Cele szczegółowe

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • ćwiczenie techniki czytania głośnego
 • rozwijanie umiejętności słuchania
 • nabywanie umiejętności interpersonalnych
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie rówieśniczej; budzenie radości ze wspólnej pracy
 • kształcenie postawy szacunku i otwartości na innych ludzi
 • kształcenie poczucia własnej wartości i dostrzegania dobrych stron u innych
 • uwrażliwienie na problemy dobra i zła
 • rozwijanie postawy twórczej dziecka, pomysłowości i wiary we własne możliwości

Cele rewalidacyjne

 • usprawnianie funkcji wzrokowych w zakresie: spostrzegania, syntezy i analizy wzrokowej
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej
 • doskonalenie koncentracji uwagi
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • wdrażanie poprawnych form wypowiadania się
 • wzbogacanie słownictwa czynnego
 • kształcenie umiejętności komunikacyjnych

Formy i metody pracy:

 • praca z tekstem czytanym
 • wizualizacja przy użyciu muzyki
 • praca w parach z osobą wspomagającą
 • działalność plastyczna i techniczna, tworzenie plakatów, kart tematycznych, itp.

W bieżącym roku szkolnym odbędzie się sześć spotkań, podczas których uczniowie poznają treść bajek Marioli Jarockiej, a także nauczą się pracować różnymi technikami plastycznymi.

Harmonogram spotkań:

październik: O dobrej wiedźmie i rycerzuo odwadze.

listopad: O psotnym wietrze – o zmianie pór roku.

styczeń: O magu i jego uczniu – o rozwadze.

marzec: O Strachu na wróble – o wielkiej samotności.

kwiecień: O leśnej nimfie – o wielkiej miłości.

maj: O dwóch braciach i wodzie życia –  o braterstwie.


Nasze spotkania będą dokumentowane w postaci zdjęć, które zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki.


Ponadto w bibliotece będą organizowane zajęcia w ramach arteterapii oraz biblioterapii.