Menu / szukaj

Przydatne informacje


Ośrodek gwarantuje całodobową opiekę, realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc pedagogiczną i psychologiczną. Staramy się pomóc wychowankom dotrzeć do swoich problemów i pomagamy w uporaniu się z nimi. Uczymy młodzież, jak osiągać dobre relacje z dorosłymi i rówieśnikami. Program nauczania dostosowujemy do możliwości ucznia. Jest możliwość awansów śródrocznych (2 lata edukacyjne w rok).

Pierwszy wyjazd do domu dziecko może uzyskać po 4 tygodniach pobytu u nas. O ile swoim zachowaniem nie naruszy panujących tu zasad, będzie mogło udać się wraz z Państwem do domu rodzinnego. Kolejne wyjazdy regulują już inne procedury: jeśli wyrazicie Państwo taką wolę na piśmie (warunek: ukończony 15 rok życia dziecka) wówczas wychowankowie odwiedzać Was będą już samodzielnie. Jeśli jednak wolicie Państwo i poinformujecie nas o tym – wyjazdy takie będą się co tydzień odbywać jednak z Państwa udziałem. Wybór formy realizacji wyjazdów do domu rodzinnego, to element Państwa współpracy z naszą placówką.

Kolejnym zaś jest Państwa okazywane dziecku zainteresowanie zarówno przebiegiem podróży do domu, jak i zwracanie uwagi na to, czy dziecko przypadkiem nie przywozi do domu przedmiotów nienależących do niego. Jest to istotne z tego powodu, że nasz regulamin nie zezwala wychowankom na wymienianie się oraz handlowanie przedmiotami osobistymi. Również nie zezwala na posiadanie przez dzieci przedmiotów znacznej wartości oraz niebezpiecznych.

Ważne jest, by podczas pobytu na przepustce w domu rodzinnym dziecko spotkało się nie tylko ze zwykłym ciepłem rodzinnym, ale też troską o to, jak przebiega jego pobyt u nas. Wskazana jest zatem każdorazowa rozmowa z nim na temat jego osiągnięć czy ich braku w placówce, kontaktów z innymi wychowankami, naszymi pracownikami oraz sytuacji szkolnych. Wszelkie sygnały niepokojące prosimy przekazywać nam, celem zapobieżenia trudnym sytuacjom.

Dziecko korzystające z wyjazdu do domu znajduje się pod Państwa opieką i to na Was spoczywa obowiązek dopilnowania, by w tym czasie nie oddawało się nałogom, nie zachowywało się wulgarnie, nie naruszało prawa, dbało o higienę, ubiór, regularne odżywianie. Na te sprawy zwracamy uwagę w placówce, więc rezygnacja z tego podczas gdy dziecko jest na przepustce powodować może, że cała praca pójdzie na marne i pobyt wychowanka w MOS straci swój oczekiwany sens.

Dotyczy to również tego, co dziecko robi na przepustce poza domem. Musicie Państwo sprawować pełną kontrolę nad tym, dokąd dziecko wychodzi, z kim się spotyka i w jakim celu. Ważne jest każdorazowe ustalanie godzin wyjścia i powrotu do domu oraz kontrolowanie stanu, w jakim dziecko wraca. Mamy tu na myśli głównie ewentualny niepożądany kontakt ze środkami odurzającymi.

Powrót wychowanka do placówki również musi odbywać się pod Państwa nadzorem, także w sytuacji, kiedy jest to powrót samodzielny. Należy dopilnować, by dziecko nie zabierało ze sobą drogiej odzieży i innych przedmiotów znacznej wartości. Nie powinno też zaopatrywać się w używki: kawę, papierosy, alkohol oraz – co może się Państwu na pierwszy rzut oka wydać dziwne – kleje, gaz do zapalniczek, leki nieznanego pochodzenia, spraye. Wracający z przepustki wychowankowie nie powinni posiadać przedmiotów ostrych i niebezpiecznych: wyklucza to noże, scyzoryki oraz żyletki, w tym nożyki do golenia.

Rodzice winni są zadbać, by w bagażu dziecka nie zabrakło stosownej do aury odzieży, przyborów toaletowych oraz wszystkiego, co jest mu potrzebne do szkoły. Należy dopilnować kupna biletu, a także tego, by dziecko dysponowało należną kwotą pieniędzy na wyjazd na następną przepustkę. Pieniądze te wychowanek po dotarciu do placówki oddaje w depozyt i niebezpieczeństwo, iż wyda je na inne cele nie istnieje.

Kolejnym elementem Państwa troski o powrót dziecka do naszej placówki powinno być odprowadzenie go do pociągu czy autobusu oraz dopilnowanie rozpoczęcia przez niego podróży. Upewnić się, czy dziecko bezpiecznie i na czas dotarło do ośrodka można bardzo łatwo – telefonując do nas w czasie, gdy – jak wynika z rozkładu jazdy – już to powinno mieć miejsce. Wychowankowie zobowiązani są do powrotu do godz. 18.00 każdej niedzieli. W uzasadnionych wypadkach do godz. 20.00 (nagroda za dobre sprawowanie).

Co robić, kiedy dziecko nie może powrócić do placówki w terminie? Jeśli wynika to z jego choroby, należy o tym fakcie bezzwłocznie zawiadomić naszą placówkę telefonicznie. Choroba dziecka nie oznacza automatycznej zgody dyrekcji ośrodka na leczenie domowe. Automatyzmu tego nie powoduje nawet zaświadczenie lekarskie, zwolnienie chorobowe. Jeśli zgodę na leczenie domowe dziecka Państwo uzyskacie – należy niezwłocznie dostarczyć do placówki stosowną dokumentację lekarską. Musicie też Państwo mieć pewność, że dziecko nie symuluje choroby, a zaświadczenie lekarskie jest autentyczne. Najlepszą gwarancją tego jest osobiste uczestniczenie w badaniu lekarskim.

Niezawiadomienie ośrodka a także ignorowanie braku zgody naszej dyrekcji na domowe leczenie traktowane być musi i jest przez placówkę identycznie jak tzw. „niepowrót” z przepustki. Polega to zaś na tym, że wszczynane są przewidziane prawem procedury. Placówka oficjalnie informuje o tym fakcie właściwy Sąd Rejonowy, policję oraz rodziców dziecka. Nie musimy dodawać, że może to mieć negatywny wpływ na późniejsze decyzje sądu dotyczące prawa wychowanka do uzyskiwania przepustek. Może też skutkować (w przypadku powtarzania się podobnych sytuacji) zmianą środka wychowawczego na bardziej dolegliwy.