Menu / szukaj

Procedura przyjęcia


Przyjęcie do placówki może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego

 

Wniosek do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka do MOS nr 2

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, przy ul. Kieleckiej 51a, przeznaczony jest dla uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Przyjęcie do placówki może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, który umieszcza dziecko w Placówce, aby tutaj przebywało w sposób stacjonarny chodząc do szkoły i korzystając z pomocy specjalistów.

Procedura przyjęcia do placówki przebiega w następujących etapach:

 1. Kontakt z placówką

Kontakt telefoniczny lub osobisty z dyrekcją placówki w celu zweryfikowania informacji dotyczącej wolnych miejsc w internacie.

 1. Przebadanie dziecka

Następnym krokiem jest przebadanie dziecka pod kątem potrzeby kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W tym celu należy udać się do – właściwej ze względu na adres zameldowania dziecka – poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby tam uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka.

Zebranie wymaganej dokumentacji

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem numeru PESEL,
  • zaświadczenie o meldunku stałym,
  • świadectwo z ostatniej klasy,
  • wypełniony wniosek o przyjęcie do Ośrodka (proszę wydrukować ze strony ośrodka lub pobrać na miejscu w sekretariacie),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • zaświadczenie o ubezpieczeniu dziecka,
  • karta zdrowia ucznia,
  • karta szczepień,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada),
  • opinie i wyniki badań psychologicznych i lekarskich, o ile zostały wydane,
  • opinie wychowawcy lub pedagoga szkolnego ze szkoły, do której uczęszczało dziecko, o ile zostały wydane.
 1. Rozmowa kwalifikacyjna

Po skompletowaniu wymaganej dokumentacji należy uzgodnić z dyrekcją ośrodka termin rozmowy kwalifikacyjnej. Celem rozmowy jest wstępna diagnoza sytuacji dziecka i rozeznanie czy MOS będzie odpowiednią formą pomocy. Na rozmowę rodzic zgłasza się z dzieckiem i wymaganą dokumentacją.

 1. Przyjęcie do placówki

Warunkiem przyjęcia do MOS jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy liczba kandydatów na miejsce w internacie Ośrodka przekracza liczbę wolnych miejsc, tworzona jest lista rezerwowa. Po spełnieniu powyższych wymagań, do Ośrodka przyjmowane są kandydatki z listy oczekujących (wg kolejności na tej liście) w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc po uprzednim ustaleniu terminu przyjęcia nieletniej do placówki.