Menu / szukaj

Procedura przyjęcia


Przyjęcie do placówki może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego

 

Wniosek do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka do MOS nr 2

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, przy ul. Kieleckiej 51a, jest Placówką dla dziewcząt i chłopców, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożeni niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, psychoedukacji oraz specjalistycznej pomocy psychoterapeutycznej. W skład naszej Placówki wchodzą dwa Internaty –oddzielny dla dziewcząt i oddzielny dla chłopców oraz Szkoła Podstawowa nr 86. Przebywają w nim wychowanki i wychowankowie z obszaru całej Polski (pierwszeństwo ma młodzież zameldowana na terenie Wrocławia). W Placówce funkcjonuje 8 stacjonarnych grup wychowawczych. Wychowanki i wychowankowi przyjmowani są wyłącznie na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Młodzież przebywająca w Placówce objęta jest pomocą pedagogiczną i psychologiczną.

Procedura przyjęcia do placówki przebiega w następujących etapach:

 1. Przebadanie dziecka

Pierwszym krokiem jest przebadanie dziecka pod kątem potrzeby kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W tym celu należy udać się do – właściwej ze względu na adres zameldowania dziecka – poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby tam uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 

 1. Kontakt z placówką

Kontakt telefoniczny lub osobisty z dyrekcją placówki lub pedagogiem w celu zweryfikowania informacji dotyczącej wolnych miejsc w internacie.

 1. Rozmowa kwalifikacyjna

Po uzyskaniu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy uzgodnić z dyrekcją lub pedagogiem ośrodka termin rozmowy kwalifikacyjnej. Celem rozmowy jest wstępna diagnoza sytuacji dziecka i rozeznanie czy MOS będzie odpowiednią formą pomocy. Na rozmowę rodzic zgłasza się z dzieckiem oraz następującą dokumentacją: orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami i wynikami badań psychologicznych              i lekarskich, o ile zostały wydane, opiniami wychowawcy lub pedagoga szkolnego ze szkoły, do której uczęszczało dziecko, o ile zostały wydane.

 1. Przyjęcie do placówki

Warunkiem przyjęcia do MOS jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Pierwszeństwo przyjęcia ma młodzież, która zameldowana jest na terenie Wrocławia. Po 31 sierpnia, rozpatrywane są zgłoszenia kandydatów/kandydatek na uczniów/uczennice spoza terenu Wrocławia. W tym celu rodzic/opiekun prawny musi złożyć wniosek z prośbą o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu do Wydziału Edukacji bądź Starostwa odpowiadającemu miejscu zamieszkania kandydata/ki na ucznia/uczennicę. Kolejno wniosek ten przekierowywany jest do Wrocławskiego Wydziału Edukacji, który jeśli Ośrodek dysponuje wolnymi miejscami wystawia skierowanie.

Dokumentacja wymagana przy przyjęciu

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem numeru PESEL,
  • zaświadczenie o meldunku stałym,
  • świadectwo z ostatniej klasy,
  • wypełniony wniosek o przyjęcie do Ośrodka (proszę wydrukować ze strony ośrodka lub pobrać na miejscu w sekretariacie),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • zaświadczenie o ubezpieczeniu dziecka,
  • karta zdrowia ucznia,
  • karta szczepień,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (WAŻNE: młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na zdiagnozowaną chorobę psychiczną bądź fizyczną potrzebująca specjalnie dostosowanych pomieszczeń nie jest przyjmowana do placówki)
  • opinie i wyniki badań psychologicznych i lekarskich, o ile zostały wydane,
  • opinie wychowawcy lub pedagoga szkolnego ze szkoły, do której uczęszczało dziecko, o ile zostały wydane.

Wyposażenie ucznia/uczennicy do placówki

  • Środki higieny osobistej
  • 2 multitesty (test na obecność środków psychoaktywnych )
  • 2 pojemniki na mocz
  • Test ciążowy (tylko kandydatki na wychowanki)
  • Odzież adekwatna do pogody
  • Piżama
  • Kapcie/klapki
  • Strój na w-f
  • Zeszyty
  • Przybory szkolne
  • Buty na zmianę
  • Proszek do prania
  • 3 maseczki ochronne
  • Środek do dezynfekcji rąk (małe opakowanie)