Menu / szukaj

Klauzula dostępności

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2

Kielecka 51a, 54-029 Wrocław, tel. (071)7986745

 

Deklaracja dostępności

Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.mos2.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.06.2017.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 19.09.2019.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne 

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści);
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych);
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów MS Word nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących;
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • Część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo;
 • Dokumenty do pobrania są edytowalne.

 

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.
 • Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać z większości standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna

Placówka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Kieleckiej 51a we Wrocławiu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku A na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

W budynku B na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). W ośrodku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

MOS nr 2 nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy żadnym z dwóch budynków A i B.

Do obu budynków i wszystkich jego pomieszczeń (poza kuchnią) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynków MOS nr 2 z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do zakładania psu asystującemu kagańca lub prowadzenia go na smyczy ze względu na przebywającą w budynku młodzież, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku dzieciom.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Przy wejściach głównym znajdują się dzwonki, z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

W budynkach nie ma windy, schody i korytarze spełniają normy szerokości, nie ma podjazdu dla wózków.

 

Aplikacje mobilne

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym w Budynku B są pracownicy sekretariatu i obsługi.

W budynku A nie udziela się informacji przy wejściu głównym.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Kolasińska, adres poczty elektronicznej: anna.kolasinska@mos2.org.pl  oraz Paweł Śliwa, adres poczty elektronicznej: pawel.sliwa@mos2.org.pl

Tą samą drogą oraz na adres sekretariat.mos@wroclawskaedukacja.plmożna składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.