Menu / szukaj

Młodzi Zawodowcy

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz Młodzieżowy Ośrodkiem Socjoterapii

są realizatorami projektu MŁODZI ZAWODOWCY,

współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne 

Działania: 9.1 Aktywna integracja

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie szans na aktywną integrację i podniesienie zdolności do zatrudnienia podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu poprzez włączenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla młodzieży i ich rodzin do programu zajęć placówek w okresie 01.11.2018 – 31.07.2021.

Działania w projekcie:

 • Realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym dla podopiecznych MOS i MOW w tym m.in.: zajęcia prowadzone innowacyjną metodą wypracowaną przez SWPS, poradnictwo psychospołeczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych – w tym: rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie budżetem domowym, autoprezentacja, zajęcia o charakterze terapeutycznym, warsztaty umiejętności znajdowania zatrudnienia, indywidualne treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym;
 • Realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla podopiecznych MOS i MOW w tym: indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, zajęcia z zakresu zawodoznawstwa, kursy umiejętności zawodowych, kursy zawodowe – dla MOW;
 • Realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym dla rodziców/opiekunów podopiecznych MOS: indywidualne i grupowe tre4ningi kompetencji wychowawczych, poradnictwo prawne i rodzinne;
 • Zakup doposażenia sal i materiałów dla realizacji zajęć

Grupa docelowa:
Wsparciem zostanie objętych 311 podopiecznych MOS i MOW we Wrocławiu i ich rodzice i opiekunowie.

Wnioskodawca:
Gmina Wrocław

Realizatorzy projektu:

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Wojtka Bellona  we Wrocławiu
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 1 627 372,20 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 546 003,59 zł
 • Wkład własny: 81 368,61 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2018
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021


Adres Biura Projektu – Realizator MOW:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Wojtka Bellona

50-551 Wrocław ul. Borowska 101
Adres e-mail: sekretariat.zpo@wroclawskaedukacja.pl, tel. 71 798 68 84


Adres Realizatora MOS:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2
54-029 Wrocław ul. Kielecka 51a
Adres e-mail: mos2@osw-5.wrocław.pl, tel. 71 798 67 45