Menu / szukaj

Procedury bezpieczeństwa podczas pandemii

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 2 WE WROCŁAWIU

 

UCZNIOWIE I RODZICE

 

 1. Uczeń lub rodzic/opiekun, który chce skorzystać z konsultacji na terenie placówki jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania nauczyciela oraz umówienia się na konkretny termin i godzinę, zgodny z harmonogramem konsultacji dostępnym na stronie internetowej Ośrodka.
 2. Dyrekcja informuje, że możliwa jest również forma konsultacji on-line. W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem Covid-19 w dniach 16, 17, 18 czerwca konsultacje nie będą się odbywać w związku z przeprowadzanymi w tym czasie egzaminami klas ósmych.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Wewnętrznymi Procedurami Bezpieczeństwa  obowiązującymi w MOS nr 2.
 4. Konsultacje możliwe są jedynie za zgodą pisemną rodziców. Uczeń stawia się na konsultacje z podpisanym przez rodzica formularzem, dostępnym na stronie internetowej Ośrodka.
 5. Konsultacji mogą się odbywać indywidualnie lub w małych grupach maksymalnie do 12 osób.
 6. Uczeń lub rodzic wchodzący i wychodzący z Ośrodka jest zobowiązany zdezynfekować ręce i przyjść we własnej maseczce zakrywającej usta i nos. Płyny dezynfekujące znajdują się przy każdym wejściu. W uzasadnionych przypadkach maseczki/rękawiczki uczeń może pobrać od pracownika placówki.
 7. Do Ośrodka nie mogą przychodzić uczeń lub rodzic chory, przebywający na kwarantannie lub przebywający w domu z kimś na kwarantannie lub w izolacji.
 8. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść powinien poinformować o tym wcześniej nauczyciela.
 9. W czasie konsultacji uczeń musi korzystać ze swojego zestawu podręczników i przyborów.
 10. Uczeń powinien zasłaniać twarz w odpowiedni sposób podczas kichania lub kasłania.
 11. Uczniowie powinni unikać skupisk, zachowywać dystans jeśli to możliwe 1,5 m przebywając na korytarzu w toalecie lub w innych pomieszczeniach wspólnych.
 12. Uczniowie powinni przestrzegać zasad higieny czyli często myć ręce nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans 1,5 m i unikać dotykania oczu, nosa lub ust.
 13. Uczeń w drodze do i z Ośrodka powinien korzystać z osłony na usta i nos.
 14. Uczeń z podejrzeniem zakażenia zostaje odizolowany w wyznaczonym przez Dyrektora miejscu. W przypadku bud A jest to świetlica gr. III, w przypadku Bud. B jest to świetlica Gr. III
 15. Obowiązuje zakaz przebywania w Ośrodku osób z zewnątrz oraz nie umówionych wcześniej na konsultacje.

  

NAUCZYCIELE

 1. Nauczyciel zgodnie z potrzebą ucznia wyznacza dzień i godzinę konsultacji w Ośrodku, tak by nie kolidowało to z bieżącymi zajęciami zdalnymi i z uwzględnieniem bieżącego harmonogramu konsultacji.
 2. Nauczyciel powinien poinformować Dyrekcję o chęci przeprowadzenia konsultacji w szkole w celu przygotowania sali lekcyjnej.
 3. Nauczyciel ma obowiązek wietrzenia sali, w której odbywają się konsultacje,
  co godzinę.
 4. Nauczyciel  rozmieszczając uczniów w wyznaczonej sali musi uwzględnić dystans 1,5 pomiędzy stanowiskami nauki. Na każdego z uczniów musi przypadać 4 m2, należy uwzględnić 2 m dystansu społecznego.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę i dopilnować w miarę możliwości, aby uczniowie korzystali ze swoich podręczników oraz przyborów, a także przypominać o zasadach bezpieczeństwa i higieny.
 6. przed przystąpieniem do konsultacji nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia zasad współpracy z uczniami, przekazania procedur dotyczących zasad higieny
  i bezpieczeństwa związanego z COVID- 19.
 7. Nauczyciel jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk oraz używania maseczki ochronnej lub przyłbicy podczas konsultacji.
 8. Na konsultacje może przyjść wyłącznie nauczyciel zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 9. Nauczyciel nie może uczestniczyć w konsultacjach jeśli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.


PLACÓWKA

 1. Na teren Ośrodka mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).
 2. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali. Po zajęciu miejsca w sali, gdzie odbywają się konsultacje, możliwe jest odkrycie nosa i ust, pod warunkiem zachowania dystansu 2m.
 3. Przy wejściu do Ośrodka są dostępne następujące informacje:
 • dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
 • zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 • zawierającą numery telefonów do służb medycznych
 • zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
 1. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny przy wejściu do każdego budynku (dozowniki), w toaletach oraz przed wejściem do sal, w których odbywają się konsultacje.
 2. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3.  Ławki oraz krzesła w sali przeznaczonej do konsultacji są dezynfekowane przed
  i po konsultacjach.
 4. Na terenie Ośrodka jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażonem.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), przeznaczone na  odizolowanie osoby, która przejawia niepokojące objawy chorobowe.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM COVID-19

 1. Uczeń, który przejawia niepokojące objawy choroby, jest niezwłocznie odizolowany przez nauczyciela zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, w wyznaczonym miejscu (gabinet biofeedback, świetlica gr. III bud A).
 2. Nauczyciel pozostaje z uczniem utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na pogotowie ratunkowe.
 6. Nauczyciel, który przejawia niepokojące objawy choroby, zgłasza fakt dyrektorowi  i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia (gabinet wychowawców bud B gr. IV, gabinet pedagoga bud A).
 7. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Uczeń chcąc oddać książkę do biblioteki, musi ją opisać kartką z imieniem, nazwiskiem. Zgłasza chęci oddania nauczycielowi mającemu konsultacje, następnie upoważniona osoba przeniesie książki do miejsca składowania ich w celu odbycia kwarantanny.
 2. Uczniowie chcąc wypożyczyć książkę z biblioteki szkolnej, informują o tym fakcie nauczyciela mającego konsultacje. Do biblioteki uczniowie wchodzą pojedynczo w maseczkach. Przed wejściem i po wyjściu z biblioteki dezynfekują ręce.
 3. Biblioteka czynna
 4. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki znajdują się w oddzielnym dokumencie.

Zasady zostają wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 we Wrocławiu nr 36 i obowiązują od 25 maja 2020r.