Menu / szukaj

DOBRY WYBÓR, DOBRY START

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 wraz ze Stowarzyszeniem
W Tonacji Serca realizują partnerski projekt pn:

DOBRY WYBÓR – DOBRY START 

wsparcie młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu w zakresie integracji społeczno-zawodowej
z elementami specjalistycznego poradnictwa

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na aktywną integrację i podniesienie zdolności do zatrudnienia podopiecznych MOS, poprzez włączenie innowacyjnych i specjalistycznych metod wsparcia młodzieży i ich rodzin do programu zajęć placówki.

Wspólnie realizowany projekt pn. DOBRY WYBÓR – DOBRY START, skierowany jest do 119 dziewcząt i chłopców – podopiecznych MOS nr 2 w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 oraz 30 rodziców (opiekunów prawnych).
Formy wsparcia dla podopiecznych MOS nr 2:

 1. Wsparcie na etapie rekrutacji do projektu oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania
 2.  Zajęcia w ramach Innowacyjnej metody kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej, opracowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej
 3.  Zajęcia w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym:
 • Poradnictwo psychospołeczne, w tym: Integracja i budowanie partnerstwa w grupie oraz Metody radzenia sobie ze stresem i agresją
 • Treningi kompetencji i umiejętności społecznych, w tym: Postawy asertywne z elementami budowania pewności siebie; Autoprezentacja; Alternatywne formy spędzania czasu wolnego; Zarządzanie budżetem domowym i oszczędzania z elementami przedsiębiorczości; Socjoterapia; Zajęcia o charakterze terapeutycznym (rysunek artystyczny, glina i szkło); Indywidualne poradnictwo i treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym; Warsztaty z zakresu umiejętności znajdowania zatrudnienia;
 1.  Zajęcia w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym w formule wyjazdowej
 2.  Zajęcia w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym:
 •  Indywidualne doradztwo zawodowe
 •  Zajęcia z zakresu zawodoznawstwa

Formy wsparcia dla rodziców (opiekunów prawnych) podopiecznych MOS nr 2:

 1. Treningi kompetencji wychowawczych
 2. Indywidualne poradnictwo rodzinne